Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2011

Anonimek
23:45

November 01 2011

Anonimek
22:20
3377 41bc
Reposted fromvermis vermis
Anonimek
22:15
3533 0589
Reposted fromosomniickname osomniickname
Anonimek
22:13
3668 b337
Reposted fromosomniickname osomniickname
Anonimek
22:12
3721 b4a7
Reposted bysawdustbarton
Anonimek
22:11
3696 edd7
Reposted bywhiteplum whiteplum
Anonimek
22:10
3688 b51e 500
Reposted bydramamachine dramamachine
Anonimek
22:10
3680 ebe1
Reposted bysucznikgregglesmonsieurdrocherie
Anonimek
22:09
3648 73a0
Reposted bybarton barton

October 02 2011

Anonimek
16:42
"Adolf Hitler, Włodzimierz Lenin i Józef Stalin mogą być dumni: w wyniku wymordowania i wysłania na emigrację większości świadomych Polaków, miejsce zadziornego, odważnego, samodzielnego - czasem nawet: warcholskiego - Polaka zajął Sovietskij Cziełowiek; potulne bydlę, gotowe żreć optymalną mieszankę sypaną mu do żłobu przez NICH, przez jego właścicieli.

I tylko czasem ryczące i wierzgające, gdy mieszanki za mało. "- Janusz Korwin-Mikke
Anonimek
16:11
3476 3f93
Reposted fromxawery xawery
Anonimek
16:09
3534 1591
Reposted fromxawery xawery
Anonimek
16:08
3555 f694
Reposted fromkarahippie karahippie
Anonimek
16:08
Anonimek
16:08
3586 aa8a
Reposted fromableza ableza

September 25 2011

Anonimek
17:43
Reposted fromciszon ciszon viaJagoten Jagoten
Anonimek
17:43
Reposted fromutek utek viaJagoten Jagoten
Anonimek
17:43
17:43
4000 5b53 500
Reposted fromLuckyLobos LuckyLobos viaJagoten Jagoten
Anonimek
17:42
5800 75c5
New friend
Reposted fromarek arek viaJagoten Jagoten
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl